Wnioski z II Sesji

WNIOSKI

Druga Sesja Wszechnicy Łowieckiej (środa, 1 marca 2017)

„Co dalej z łowiectwem w Polsce?”

1. Łowiectwo w Polsce powinno zostać zachowane dla przyszłych pokoleń jako dziedzictwo historyczne i kulturowe, które nadal ma istotne znaczenie gospodarcze.

2. Konieczne jest zasadnicze przewartościowanie celów współczesnego łowiectwa, które ma być gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych przy zachowaniu wysokiego poziomu różnorodności biologicznej.

3. System łowiectwa w Polsce jest niedostosowany do obecnych realiów społecznych i gospodarczych, czego efektem jest coraz niższy poziom społecznej akceptacji myśliwych.

4. Sposób  szacowania szkód łowieckich powinien zostać poprawiony, ale nie radykalnie zmieniony, gdyż jest to obecnie rozwiązanie ekonomicznie najbardziej racjonalne. Korzystnym byłoby wprowadzenie  instytucji mediatora , którym powinna być osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych i odpowiednio administracyjnie ulokowana.

5. Konieczne jest szybkie zasilenie szeregów myśliwych przez osoby młode.  Można by to  osiągnąć poprzez zwolnienie z kursu dla nowowstępujących do PZŁ tych, którzy stosowną wiedzę uzyskali w trakcie edukacji  w szkołach realizujących przedmioty łowieckie oraz zwolnienie z opłat za kurs osób poniżej 24 roku życia.